نتایج جلسه در سازمان راهداری استان آذربایجان شرقی

تیر, 1401 بازدید از شعب و نمایندگیها

در روز دوشنبه سیزدهم تیر ماه جلسه ای در سازمان راهداری استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل سازمان راهداری دکتر علیزاده و  ادیب معاونت بازرگانی شرکت خلیج فارس و مدیران شعبه تبریز نعمتی نیا و خاتمی برگزار که نتیجه این مذاکره صمیمانه اخذ مجوز صدور بارنامه استانی برای شعبه تبریز گردید. شایان ذکر اینکه با توجه به انعقاد قرارداد صدور بارنامه در شهرک صنعتی بستان آباد در همان روز و عدم امکان صدور بارنامه در شعبه تبریز به دلیل خارج بودن از محدوده شهرستان، با این مجوز امکان صدور بارنامه با کمیسیون ۱۰ درصد در کلیه شهرک های صنعتی استان محقق گردید.

برچسب ها