ترکیب سهامداران

شرکت.ت ایثارگری خ.ح ونقل.گ وا.ک.ایده آل شهرآرا

70.78درصد

سازمان خصوصی سازی-وکالتی

2.33درصد

شرکت حمل ونقل وخدمات دریایی آبادان-سهامی خاص

1.99درصد

نظرسنجی

در حال بروز رسانی…

فرم اطلاعات سهامداران

در حال بروز رسانی…