ترکیب سهامداران

شرکت تعاونی ایده آل شهرآرا

50.98درصد

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سودا

1.09درصد

سایر سهامداران

47.93درصد

فرم اطلاعات سهامداران

در مورد سهامدارن  (کلیک کنید)