اعضای هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  • غلامحسین مصلح – رئیس هیئت مدیره 
  • عبدالکریم نعناکار – نایب رئیس هیئت مدیره – عضو غیر موظف
  • پیمان اسراری – عضو هیئت مدیره – مدیرعامل
  • در حال بروز رسانی…