اعضای هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  • غلامحسین مصلح – رئیس هیئت مدیره 
  • عبدالکریم نعناکار – نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (به نمایندگی از موسسه تشریفاتی و خدماتی ایده آل شهرآرا)
  • جواد صادقی مجد – عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت مسیر سبز فرادیس) و معاونت بازرگانی و توسعه کسب و کار
  • علی اصغر حسینی – عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت رهپویان ساحل آبی) و معاونت اجرائی و امورشعب 
  • علی عالی خانی – عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت آروین تجارت ثمین)
چارت سازمانی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس