اعضای هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  • غلامحسین مصلح – رئیس هیئت مدیره – سهامدار عمده
  • عبدالکریم نعناکار – نایب رئیس هیئت مدیره – عضو غیر موظف
  • پیمان اسراری – عضو هیئت مدیره – مدیرعامل
چارت سازمانی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس