سیلوی حفارس مرکز خرید تضمینی گندم استان‌تهران

خرداد, 1402 حمل بار, مناسبتهای داخلی

سیلوها و مراکز ذخیره‌سازی شرکت خلیج فارس یکی از مهمترین منابع و امکانات شرکت حمل و نقل خلیج فارس محسوب می‌شوند. بر همین اساس فصل خرید گندم از مهمترین مقاطع زمانی در کسب و کار شرکت تلقی می‌شود با توجه به انتخاب سیلوی شرکت حفارس به عنوان مرکز خرید تضمینی گندم استان تهران در سال ۱۴۰۲، مدیرعامل و معاونت بازرگانی شرکت برای بررسی‌های میدانی و آمادگی پذیرش و ذخیره‌سازی گندم، از مرکز آزمایشگاه سیلو بازدید و کم و کیف ذخیره‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.