روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

اردیبهشت, 1398 رویدادهای عمومی

و تَحمِل أثقالَکُم إلی بَلَدٍ لَم تَکُونوا بالِغیهِ إلاّ بِشِقِّ الأنفُسِ

بارهای شما را به شهری می برند که جز با مشقّت بدن‏ها نمی‏توانستید به آن برسید. (نحل ، آیه ۷)

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

روز جهانی کار و کارگر خجسته باد.

https://t.me/joinchat/AAAAAE5jr7_UpgGysRjmmA

https://www.linkedin.com/in/persian-gulf-476a6a16b

برچسب ها