روز ارتباطات و جامعه اطلاعاتى

اردیبهشت, 1398 رویدادهای عمومی

٢٧ ارديبهشت ماه روزى كه در سطح جهانى از آن به عنوان روز ارتباطات و جامعه اطلاعاتى ياد ميشود و در ايران به نام روز روابط عمومى و ارتباطات ثبت شده است.
امروز نقش روابط عمومى در سلسله ابزارمديريتى براى فعاليتهاى حرفه ايى علمى و الكترونيكى از مشخصه هاى جديد روابط عمومى در عصر ارتباطات است و جايگاه قابل توجهى در كمك به تصميم گيرى هاى مديريتى و استراتژيك دارد.
در دورانى كه اطلاع رسانى در همه عرصه ها پيشتاز است،جايگاه روابط عمومى اثر مستقيم بر موفقيت هر سازمان يا ارگان اقتصادى، فرهنگى ، اجتماعى ، دينى و…دارد و مى تواند به صورت نظام مند،برنامه ريزى شده و سنجيده در ايجاد،حفظ و گسترش تعامل و تفاهم در بين عوامل داخلى و عناصر خارجى آن سازمان به صورت سازنده و موفق عمل نمايد.
از نكات برجسته در اين حوزه ارتقأ سطح دانش،مهارت و بكارگيرى ابزار نوين است كه مى تواند كمك شايانى به مديريت استراتژيك در مواجه با محيط بيرونى سازمان نمايد و اثرات آن در روند تصميم گيرى كاملا مشخص و ممتاز است.
در پايان با توجه به اهميت،ظرافت و حساسيت اين حرفه مقدس، روز ارتباطات و روابط عمومى را به همه عزيزانى كه در اين عرصه تلاش میکنند تبريك عرض مى نمايم و موفقيت ايشان را در اين عرصه مهم از خداوند متعال خواستارم.
پيمان اسرارى

برچسب ها