روز ارتباطات و جامعه اطلاعاتى

اردیبهشت, 1398 رویدادهای عمومی

٢٧ اردیبهشت ماه روزى که در سطح جهانى از آن به عنوان روز ارتباطات و جامعه اطلاعاتى یاد میشود و در ایران به نام روز روابط عمومى و ارتباطات ثبت شده است.
امروز نقش روابط عمومى در سلسله ابزارمدیریتى براى فعالیتهاى حرفه ایى علمى و الکترونیکى از مشخصه هاى جدید روابط عمومى در عصر ارتباطات است و جایگاه قابل توجهى در کمک به تصمیم گیرى هاى مدیریتى و استراتژیک دارد.
در دورانى که اطلاع رسانى در همه عرصه ها پیشتاز است،جایگاه روابط عمومى اثر مستقیم بر موفقیت هر سازمان یا ارگان اقتصادى، فرهنگى ، اجتماعى ، دینى و…دارد و مى تواند به صورت نظام مند،برنامه ریزى شده و سنجیده در ایجاد،حفظ و گسترش تعامل و تفاهم در بین عوامل داخلى و عناصر خارجى آن سازمان به صورت سازنده و موفق عمل نماید.
از نکات برجسته در این حوزه ارتقأ سطح دانش،مهارت و بکارگیرى ابزار نوین است که مى تواند کمک شایانى به مدیریت استراتژیک در مواجه با محیط بیرونى سازمان نماید و اثرات آن در روند تصمیم گیرى کاملا مشخص و ممتاز است.
در پایان با توجه به اهمیت،ظرافت و حساسیت این حرفه مقدس، روز ارتباطات و روابط عمومى را به همه عزیزانى که در این عرصه تلاش میکنند تبریک عرض مى نمایم و موفقیت ایشان را در این عرصه مهم از خداوند متعال خواستارم.
پیمان اسرارى

برچسب ها