شهریور, 1400 مدیرعامل

نشست صمیمی مهندس عبدالکریم نعناکار مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و مهندس علی اصغر حسینی معاونت اجرائی و امور شعب با پرسنل خدوم شعبه کرمانشاه خلیج فارس به تاریخ ۲۳ شهریورماه۱۴۰۰