جلسه حوادث ناشی از کار در حفارس

آذر, 1402 مناسبتهای داخلی

روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه آقای قلری رییس امور امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی به شرکت دعوت شد و در رستوران شرکت در خصوص موضوع حوادث ناشی از کار با حضور سرپرستان فنی و مدیران بهداشت و بیمه حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به گفتگو پرداختند.