ارائه خدمات حمل و نقل در معادن سنگ آذرشهر

تیر, 1401 بازدید از شعب و نمایندگیها, حمل بار

در جلسه چهاردهم تیرماه در سازمان عمران شهرداری تبریز با حضور دکتر منیری رئیس سازمان و معاونین مربوطه و معاونت بازرگانی شرکت خلیج فارس ادیب و مدیران شعبه تبریز نعمتی نیا و خاتمی موضوع  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، که در نتیجه این مذاکره، حمل انحصاری مواد معدنی منتهی به قرارداد گردید. امید است انعقاد این قرارداد فتح بابی برای ورود به پروژه های معدنی دیگر گردد.

برچسب ها