آگهی مزایده شماره 98/02 در خصوص خودرو اعم از سواری و باری

مهر, 1398 مزایده

آگهی مزایده شماره 98/02 شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص فروش تعدادی از خودروهای سبک وسنگین 

فایل پیوست اطلاعات صفحه یک – دو – سه – چهار