آگهی مزایده شماره ۹۸/۰۲ در خصوص خودرو اعم از سواری و باری

مهر, 1398 فراخوان / بخشنامه / نشریات, مزایده/مناقصه

آگهی مزایده شماره ۹۸/۰۲ شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص فروش تعدادی از خودروهای سبک وسنگین 

فایل پیوست اطلاعات صفحه یک – دو – سه – چهار