ایجاد کارگروه سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعاتOCC (سیما)

اسفند, 1397 جلسات داخلی, مناسبتهای داخلی

با حضور پیمان اسرارى مدیر عامل و معاونین وى پروژه راه اندازى سامانه یکپارچه اطلاعات (سیما) با معرفى شهاب سهرابى به عنوان مدیر پروژه عملیاتى شد. 

به گزارش روابط عمومى شرکت در این جلسه مقرر گردید با معرفى کارشناسان متخصص از معاونتهاى مختلف شرکت کارگروه تخصصى زیر سیستمهاى پروژه ایجاد شود تا نظام یکپارچه اطلاعات براى انسجام و جلوگیرى از پراکندگى اطلاعات در تمام مدیریتهاى شرکت مسقر گردد. 

– انسجام ساختار اطلاعاتى

-کمک به تصمیمات راهبردى

-بررسى موضوعات کلان

-تسهیل در امور جارى و فرایندهاى مرتبط

-به روز نمودن فرایندهاى سنتى از مزیتهاى این سامانه است. 

برچسب ها