انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختلاف اداره کارشهرستان اسلامشهر

مهر, 1400 رویدادهای عمومی

خانم حدیث کیانی وکیل پایه یک دادگستری و مدیرحقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در انتخابات نمایندگان کارفرما در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار در اداره کار شهرستان اسلامشهر برگزیده شد. برای ایشان و تمامی خانواده خلیج فارس تداوم موفقیت ها را خواستاریم.

ماده ۱۶۰ قانون کار: هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

برچسب ها