آغاز بکار سامانه جدید خرید و حمل آرد نوع یک و دو در استان سمنان

آذر, 1400 مناسبتهای داخلی

با حضور عبدالکریم نعناکار، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره، در استان سمنان و برگزاری جلسه با منوچهری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان و معاونین سامانه جدید خرید و حمل آرد بانک سپه ( نوع یک و دو ) مورد بهره برداری قرار گرفت. در حاشیه این جلسه در خصوص همکاری های متقابل و مسائل متعدد فیمابین مذاکره و نتایج ارزشمندی به دنبال داشت.