سامانه یکپارچه اطلاعات OCC

ايجاد كارگروه سامانه يكپارچه مديريت اطلاعاتOCC (سيما)
اسفند, 1397 جلسات داخلی, مناسبتهای داخلی
با حضور پيمان اسرارى مدير عامل و معاونين وى پروژه راه اندازى سامانه يكپارچه اطلاعات (سيما) با معرفى شهاب سهرابى به عنوان مدير پروژه عملياتى شد.  به گزارش روابط عمومى شركت در اين جلسه مقرر گرديد با معرفى كارشناسان متخصص از معاونتهاى مختلف شركت كارگروه تخصصى زير سيستمهاى پروژه ...
ادامه مطلب