سامانه یکپارچه اطلاعات OCC

ایجاد کارگروه سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعاتOCC (سیما)
اسفند, 1397 جلسات داخلی, مناسبتهای داخلی
با حضور پیمان اسرارى مدیر عامل و معاونین وى پروژه راه اندازى سامانه یکپارچه اطلاعات (سیما) با معرفى شهاب سهرابى به عنوان مدیر پروژه عملیاتى شد.  به گزارش روابط عمومى شرکت در این جلسه مقرر گردید با معرفى کارشناسان متخصص از معاونتهاى مختلف شرکت کارگروه تخصصى زیر سیستمهاى پروژه ...
ادامه مطلب