اطلاعیه های منتشره در سامانه کدال سازمان بورس

در حال بروز رسانی…

عنوان اطلاعیه زمان انتشار
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ 
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد کرمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حمل ۴۰ هزار تن نهاده کشاورزی استان گیلان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ 
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد کرمانشاه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حمل ۴۰ هزار تن نهاده کشاورزی استان فارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد سنندج- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ 
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد اراک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – نتیجه شرکت در مناقصه حمل پسماند مشهد(۷۵ متری رضوی)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ 
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد بوشهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد استان فارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – آغاز بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری نیکان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد اردبیل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ 
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آردکهگیلویه و بویر احمد شعبه شیراز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد سمنان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ 
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حمل آرد نانوایان استان قزوین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد مازندران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ 
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد کرج- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ 
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد تبریز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد تبریز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد در استان کرمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد در استان خراسان رضوی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ 
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حمل و نقل و تخلیه آرد خبازان نوع (۲)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حمل و نقل و تخلیه آرد خبازان نوع (۲)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ 
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تغییر کرایه حمل آرد نانوایی زنجان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ 
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ 
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ 
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تغییر کرایه حمل آرد نانوایی کرمانشاه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸