نماد عنوان اطلاعیه زمان انتشار
حفارس گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
حفارس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
حفارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
حفارس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
حفارس توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
حفارس شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
حفارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
حفارس آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
حفارس مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
حفارس افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حمل پسماند شهرداری گرگان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
حفارس افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد خراسان شمالی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
حفارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
حفارس افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
حفارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
حفارس افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
حفارس افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل آرد استان خراسان رضوی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
حفارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
حفارس اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
حفارس شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
حفارس توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۱/۱۱/۱۸