دوره آموزشی مکاتبات اداری و گزارش نویسی

تیر, 1401 آموزش درون سازمانی

پیرو نیازسنجی آموزشی صورت گرفته کارکنان شرکت خلیج فارس، دوره آموزشی “مکاتبات اداری و گزارش نویسی” با تدریس سرکار خانم دکتر درخشنده از اساتید برجسته مرکز آموزش بازرگانی، جهت ۶۰ نفر از کارشناسان و مسئولین واحدهای شرکت به مدت ۸ ساعت و طی ۴ جلسه از انتهای خرداد در حال آموزش، برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد.

برچسب ها