تکمیل زنجیره خدمات door to door به مشتریان بین المللى

شهریور, 1398 جلسات داخلی, مدیرعامل, مناسبتهای داخلی

اسرارى: گسترش فعالیتهاى شرکت با ورود به حمل و نقل ترکیبى و تکمیل زنجیره خدمات door to door به شرکتهاى چینى

مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللى خلیج فارس افزود، با وجود ظرفیتهاى فراوان شرکت و فعال نمودن پتانسیل هاى موجود، با برداشتن این گام بلند ،امروز شاهد به ثمر نشستن یکى دیگر از برنامه هاى مهم شرکت در ارائه خدمات لجستیک هستیم.
در ادامه ارائه خدمات حمل و نقل جاده ایى و پس از فراهم نمودن ساختارهاى مناسب و فعال شدن ظرفیتهاى داخلى،توانستیم با ایجاد همکارى مشترک در قالب یک کنسرسیوم چهار جانبه با حضور دو شرکت چینى به نام هاى شرکت بین المللى خطوط ریلى چین و شرکت بین المللى کى تى زد China Railway Lnt. Freight Forwarding و KTZ Int. Multimodel Logistics(Shenzhen) Co.Ltd و نمایندگی یک شرکت اروپایی به نام گِلن ریسورس هلدینگ [Glen Resources Holdings Ltd (UK)] و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس توافقنامه ارائه خدمات انباردارى و تکمیل زنجیره door to door را منعقد و همزمان مقدمات ورود به حمل ترکیبى در حوزه حمل و نقل و تمام زمینه هاى اقتصادى مربوطه را فراهم نماییم.

برچسب ها