تكميل زنجيره خدمات door to door به مشتريان بين المللى

شهریور, 1398 جلسات داخلی, مدیرعامل, مناسبتهای داخلی

اسرارى: گسترش فعاليتهاى شركت با ورود به حمل و نقل تركيبى و تكميل زنجيره خدمات door to door به شركتهاى چينى

مدير عامل شركت حمل و نقل بين المللى خليج فارس افزود، با وجود ظرفيتهاى فراوان شركت و فعال نمودن پتانسيل هاى موجود، با برداشتن اين گام بلند ،امروز شاهد به ثمر نشستن يكى ديگر از برنامه هاى مهم شركت در ارائه خدمات لجستيك هستيم.
در ادامه ارائه خدمات حمل و نقل جاده ايى و پس از فراهم نمودن ساختارهاى مناسب و فعال شدن ظرفيتهاى داخلى،توانستيم با ايجاد همكارى مشترك در قالب یک کنسرسیوم چهار جانبه با حضور دو شركت چينى به نام هاى شركت بين المللى خطوط ريلى چين و شركت بين المللى كى تى زد China Railway Lnt. Freight Forwarding و KTZ Int. Multimodel Logistics(Shenzhen) Co.Ltd و نمایندگی یک شرکت اروپایی به نام گِلن ريسورس هلدينگ [Glen Resources Holdings Ltd (UK)] و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس توافقنامه ارائه خدمات انباردارى و تكميل زنجيره door to door را منعقد و همزمان مقدمات ورود به حمل تركيبى در حوزه حمل و نقل و تمام زمينه هاى اقتصادى مربوطه را فراهم نماییم.

برچسب ها